Guidelines and Application

          CALL FOR APPLICATIONS    
for joint Israeli-Canadian research workshops   
The Halbert Centre for Canadian Studies of the Hebrew University of Jerusalem is pleased to invite faculty members in the regular academic track to submit proposals for the organization of research workshops with participation of Israeli and Canadian researchers, to be held at the Hebrew University. In addition, requests for follow-up workshops in Israel or Canada will be considered by the Halbert Centre if appropriately justified. 
The goals of the workshops are: to strengthen academic ties between researchers from the Hebrew University in Social Sciences, Humanities, Law, Business Administration, Education and Social Work, and cohorts from universities throughout Canada; to promote the exchange and development of ideas and knowledge with Israeli and Canadian content; and to keep abreast of latest developments in the fields related to the themes of the workshops. 
The Israeli-Canadian workshops will focus on a specific theme for a period of between 3-4 days.   While participation in the workshops is not to be limited to Hebrew University and Canadian researchers, the composition of the group should reflect significant cooperation between these groups: the workshops must be led by Hebrew University and Canadian faculty members, and there should be a major presence of researchers from The Hebrew University and Canada. The Halbert Centre encourages the participation of doctoral students in the workshops.    The emphasis of the workshops will be the work of relatively small groups who will focus on a common, clearly defined theme at the forefront of a research field and which promotes creative and original thinking. Criteria for evaluation include: academic excellence of the participants, innovation, interest, relevance to Israeli and Canadian content, contribution to the development of knowledge, and the feasibility of implementation.    The maximum allotted sum for a workshop will be C$12,000, which will be budgeted for travel and accommodation of Canadian researchers and other expenses directly related to the preparation of the workshop. The Halbert Centre encourages workshop participants to hold an open meeting at the end of the workshop, where the central issues, results etc., are to be presented.   Utilization of the grant is valid for a period of 12 months, beginning in October of the following year. The budget will be managed by the Halbert Center, according to the budgetary details stated  in the grant proposal.     The Halbert Centre will consider the possibility of hosting a conference/s at the Hebrew University in the future for the presentation of the workshop results.   Faculty members interested in submitting an application for a joint Israeli-Canadian research workshop are invited to send their proposals to the Halbert Centre's Academic Committee.    The proposal (in Hebrew or English) should include the following:   - Cover page, which will include the following details:  1.Workshop Title  2. Name and affiliation of at least one Israeli and one Canadian workshop leader  3. Proposed dates for the workshop (Not on Fridays)   - Abstract (up to half a page)    - Subject of the workshop with academic justification (up to four pages)    - List of workshop participants (please include CV's of up to two pages per participant)    - Letters of confirmation from proposed participants    - Budget / Specification of estimated costs and the sum requested from the Halbert Centre     Any publication or activity resulting from the workshop must include explicit mention of The Halbert Centre for Canadian Studies. The workshop leaders will also be required to present a summary at the end of the workshop, which will be distributed to the members of the Academic Committee at HUJI and the Advisory Committee in Canada.    Proposals must be submitted by: February 28,2021. Answers will be provided by the end of March, 2021. Proposals should be sent by e-mail to: mscanada@mail.huji.ac.il    Please contact the Halbert Centre secretariat with any questions.     *Final approval of the applications is subject to budget confirmation from the Hebrew University.            קול קורא  לקיום סדנת מחקר ישראלית-קנדית       מרכז הלברט ללימודים קנדיים באוניברסיטה העברית מציע בזאת לחברי הסגל האקדמי במסלול האקדמי הרגיל להגיש בקשות לקיום סדנאות מחקר בהשתתפות חוקרים ישראלים וקנדיים אשר תתקיימנה באוניברסיטה העברית (בקשות לסדנאות המשך בישראל או בקנדה תישקלנה ע"י מרכז הלברט לפי טיב העניין). מטרת הסדנאות היא לחזק את הקשרים האקדמיים בין העוסקים במדעים העיוניים (חברה, רוח, משפטים, עבודה סוציאלית) באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות ברחבי קנדה, לעודד חילופי רעיונות וידע בעלי תכנים ישראליים וקנדיים ולהתעדכן בנעשה בתחומי הסדנאות המוצעות בישראל ובקנדה. הצוות הישראלי-קנדי  יעסוק בנושא תימאטי במשך 3-4 ימים.      ניתן לשלב בסדנאות חברי וחברות סגל שאינם מהאוניברסיטה העברית אולם הרכב הקבוצה צריך לשקף שיתוף פעולה משמעותי בין חוקרי האוניברסיטה העברית ובין החוקרים הקנדיים. כמו-כן, בראש הסדנה צריכים לעמוד חברי/ות סגל מהאוניברסיטה העברית ומקנדה, והקבוצה צריכה להיות מורכבת ברובה מחוקרים משתי הקבוצות הנ"ל. מרכז הלברט רואה בעין יפה מעורבותם של דוקטורנטים/יות בסדנה.     הדגש בתוכנית המוצעת הוא על בניית קבוצה קטנה יחסית הממוקדת בנושא משותף וייחודי, הנמצא בחזית המחקר בתחום ואשר מעיד על חשיבה יצירתית ומקורית. הקריטריונים לשיפוט יכללו: מצוינות אקדמית של המשתתפים, חדשנות, עניין, רלבנטיות לתכנים ישראליים וקנדיים, תרומה לפיתוח ידע, וסבירות ביצוע.   הסכום המירבי שיוקצב לסדנה הוא 12 אלף דולר קנדי אשר יוקצה למימון כרטיסי טיסה ולינה לחוקרים/ות מקנדה והוצאות נילוות אחרות אשר תידרשנה בהכנות לסדנה ובמהלכה. מרכז הלברט מעודד קיום מפגש פתוח בסיום הסדנה בו יוצגו עיקרי הדיונים, מסקנות וכו'.   מרכז הלברט ישקול את האפשרות לקיים בעתיד כנס/ים באוניברסיטה העברית בהם יוכלו משתתפי הסדנאות להציג מפרי עמלם.    חברי וחברות סגל אקדמי המעוניינים/ות להגיש בקשה לקיום סדנת מחקר משותפת לחוקרים וחוקרות קנדיים וישראליים מוזמנים/ות לשלוח הצעה לוועדה האקדמית של מרכז הלברט.   ההצעה (בעברית או באנגלית) תכלול:   - עמוד שער שיכלול את הפרטים הבאים:   1. כותרת / שם הסדנה 2. שם ושיוך מוסדי של מנהלי הסדנה (חייב לכלול נציג ישראלי ונציג קנדי) 3. התאריך המוצע לקיום הסדנה (לא בימי שישי)   - תקציר (עד חצי עמוד)   - נושא הסדנה והנימוקים לבקשה (עד 4 עמודים)   - רשימת משתתפי הסדנה (נא לצרף קורות חיים, עד 2 עמודים לכל היותר).   - מכתבים המאשרים את מחוייבותם של משתתפי/ות הסדנה לממש את הגעתם לסדנה.   - תקציב / פירוט עלויות משוער וסכום המימון המבוקש ממרכז הלברט    בכל פרסום או פעילות אשר ינבעו מהסדנה יש להזכיר את תמיכת מרכז הלברט ללימודי קנדיים.   בסוף הסדנה יתבקשו מנהלי  הסדנה להכין דו"ח מסכם על פעילות הסדנה אשר יועבר למרכז הלברט ויופץ לחברי הוועדה האקדמית בארץ ולחברי הוועדה המייעצת בקנדה.    תאריך אחרון להגשת בקשות: 28 בפברואר 2021. תשובות תינתנה בסוף מרץ, 2021.   את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: mscanada@mail.huji.ac.il   נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.     * אישור סופי של הבקשות כפוף לאישור תקציבי של האוניברסיטה העברית.   להורדת קול-קורא לחץ כאן

More in this channel