מלגת פיטר לוהיד בלימודים קנדיים לשנת 2021-2022
Peter Lougheed Fellowship in Canadian Studies - 2019-2020
 
 
  מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה אל גברים ונשים כאחד.   מרכז הלברט ללימודים קנדיים בשיתוף עם האגודה הישראלית ללימודים קנדיים מעוניין לעודד דוקטורנטים ומסטרנטים הכותבים עבודת גמר באוניברסיטה העברית לעסוק במחקר בנושאים בעלי תכנים קנדיים ו/או עניין משותף לקנדה וישראל.  

נושאי המחקר: המענקים מיועדים לקידום מחקר בעלי תוכן קנדי בתחומי הפקולטה למדעי החברה, מנהל עסקים, הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למשפטים, חינוך ועבודה סוציאלית. נושאי מחקר שאין בהם ייחודיות קנדית אינם מתאימים למסגרת המלגה.   זכאות להגשת בקשות: דוקטורנטים ומסטרנטים הכותבים עבודת גמר באוניברסיטה העברית בכל הפקולטות העיוניות.   נוהל הגשת בקשות: על הבקשות להיכתב בגופן Times New Roman, גודל 12, רווח שורה וחצי, באחת השפות להלן: עברית או אנגלית. על העמודים להיות ממוספרים בצורה עקבית עם שם המשפחה של המועמד, שיופיע באותה השורה של מספר העמוד. יש לשלוח את הבקשה למלגה עד ה-28 לפברואר 2021, למרכז הלברט ללימודים קנדיים בדוא"ל:

mscanada@mail.huji.ac.il     מבנה הבקשה:    

1) הצעת המחקר תכלול את הנושאים הבאים: א. כותרת ב. תקציר ג. רקע תיאורטי ד. סקירה תמציתית של הספרות המדעית בנושא המחקר ה. מתודולוגיה מוצעת לביצוע המחקר ו. תוצאות אפשריות של המחקר המוצע ז. רשימה ביבליוגרפית תמציתית (האורך הכולל של ההצעה לא יעלה על 10 עמודים).   2) אם ביצוע המחקר מחייב שהייה ועבודת שדה בקנדה, יש להגיש תוכנית עבודה מפורטת של תקופת השהייה בקנדה. 3) לבקשה יש לצרף קורות חיים מקוצרים באורך של עד שני (2) עמודים באנגלית (CV).   4) יש לצרף תקציב מחקר מפורט ומנומק ובו ניתן לכלול: נסיעות (נסיעה טרנס-אטלנטית הלוך וחזור אחת, נסיעות פנימיות בקנדה לצורכי מחקר), אש"ל), והוצאות אחרות החיוניות לביצוע המחקר.   5) יש להעביר אלינו במצורף לבקשה 2 מכתבי המלצה, אחד מהם ממדריך עבודת המחקר, אשר יציין את חשיבות ביצוע המחקר.                                               

היקף ותחומי הסיוע: סכום המלגה המרבי יהיה 6,500 CD (ששת אלפים וחמש מאות דולר קנדי).

מועד הודעה על אישור המענקים: מגישי הצעות המחקר יקבלו הודעה על אישור או דחיית בקשתם עד לסוף מרץ 2021.   דו"חות: הדו"ח הסופי של תיאור עבודת המחקר ותוצאותיה, עם הדו"ח הכספי, יוגש למרכז הלברט עד שנה לאחר השלמת המחקר. ציון התרומה: מחצית המלגה ממומנת ע"י מרכז הלברט ומחצית ע"י האגודה הישראלית ללימודים קנדיים. על כן, בכל מאמר או פרסום אשר ינבע מהמחקר, יש לציין את שני הגורמים התורמים.    

The Halbert Centre for Canadian Studies in cooperation with the Israeli Association for Canadian Studies aims to encourage PhD and masters students writing their thesis at the Hebrew University to conduct research on issues with Canadian content and / or common interest to Canada and Israel.

 Research topics:research grants are designed to promote research with Canadian content in the following fields: Faculty of Social Sciences, Business Administration, Faculty of Humanities, Faculty of Law, Education and Social Work. Research topics lacking Canadian content are not eligible for this scholarship.

 Eligibility for submitting applications: PhD and masters students writing a thesis at the Hebrew University's theoretical faculties.

 Procedure for submitting applications :

Applications should be written in Times New Roman, 12 point font, and 1.5 spacing, in one of the following languages: Hebrew or English. Each page must be numbered consecutively and should include the candidate's last name on the same line of page number. Applications for the scholarship must be submitted by 28 February 2021 to the Halbert Center for Canadian Studies email:

mscanada@mail.huji.ac.il

 Application Structure :

The research application should include the following: a. Title b. Summary c. Theoretical background d. Brief survey of the scientific literature in the research subject e.  Proposed research implementation methodology f. Possible results of the proposed research g. Brief bibliography (total length of the proposal should not exceed 10 pages).

2. If the implementation of the research requires staying and conducting field work in Canada, a detailed work plan of the stay in Canada must be submitted.

3.  A short CV (in English) of up to two pages should be submitted along with the application

4. A detailed research budget must be attached, which can include: travel (one transatlantic roundtrip, internal travel in Canada for research purposes), daily allowance and other expenses essential to carry out the research.

5. Two letters of recommendation must be submitted to us along with the application, one of which should be from the research supervisor, indicating the importance of implementing the research.

 Assistance scope and domain :

The maximum scholarship amount will be 6,500 CD (six thousand five hundred Canadian dollars)

Grants approval announcement date :

Applicants for the scholarship will be informed of the approval or rejection of their requests by the end of March 2021.

 Reports :

The final report describing the research methods and results will be submitted, together with the financial report, to the Israeli Association for Canadian Studies up to one year after the completion of the research.

 Contribution note :

The scholarship is funded equally by the Halbert Centre and the Israeli Association for Canadian Studies. Therefore, any article or publication resulting from the research, should include reference to the two contributing parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More in this channel